Algemene voorwaarden

Dienstverlening Authenti-C, Chris Vleeschouwers

Voor de (online) cursussen, trajecten en trainingen, workshops, retraites, activiteiten/evenementen gelden de algemene voorwaarden zoals hier omschreven.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenmanszaak Authenti-C, Chris Vleeschouwers,  met ondernemersnummer BE 0552888815, tot op heden vallend onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding. Bij een betaling in termijnen of gespreide betaling worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar. Bij betaling in termijnen of gespreide betaling dient de factuur te zijn voldaan voor de (online) cursus of training, het traject, de activiteit of het evenement start, tenzij anders is afgesproken. Zoniet kan de toegang geweigerd worden. De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

Indien de betaling automatisch verloopt via betalingssystemen, ontvangt de klant na aankoop een factuur per e-mail.

Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren. Zoniet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.

Artikel 2

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. 

De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

 Artikel 3

Indien de klant tijdens een training, cursus, workshop, activiteit of meerdaags traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd.  Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen. Dit geldt voor alles georganiseerd door Authenti-C, Chris Vleeschouwers.

Artikel 4

De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook, zoals een bericht naar de facebookpagina van Authenti-C, Chris Vleeschouwers, geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een inschrijving niet via het formulier op de website verloopt (de officiële weg, tenzij anders vermeld), is deze pas definitief na aanvaarding door Chris Vleeschouwers, Authenti-C.  

Artikel 5

Trainingen en workshops: Bij annulatie tot 14 dagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen. Betalende netwerkactiviteit of -evenement: Bij annulatie tot 14 dagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

Meerdaagse trajecten & retraites in binnen- of buitenland: Bij annulatie tot 30 dagen voor aanvang wordt het voorschotbedrag ingehouden indien reeds betaald of alsnog gefactureerd. Annuleert de klant minder dan 30 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen. Producten: online cursussen worden vooraf betaald en kunnen niet geannuleerd noch terugbetaald worden.

Een annulering is pas geldig als ze schriftelijk per email gebeurt en na ontvangstmelding door Chris Vleeschouwers, Authenti-C.

Artikel 6

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de cursus of training, het traject, de workshop, de activiteit of het evenement of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na de cursus of training, het traject, de activiteit of het evenement. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien. De schadevergoeding waartoe Chris Vleeschouwers, Authenti-C mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de workshop, het traject of de activiteit betaald heeft.

Artikel 7

Bij annulatie door Chris Vleeschouwers, Authenti-C, wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een cursus, training, traject of activiteit kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat Chris Vleeschouwers hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 8

Indien de klant onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), overlegt hij/zij dit met zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) om de cursus of het traject te mogen volge. Tevens dient het in samenspraak goedgekeurd te worden door de te behandelende arts.

Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid. Chris Vleeschouwers, Authenti-C heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Artikel 9

De aansprakelijkheid van Chris Vleeschouwers is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”. De klant dient altijd een eigen (reis)verzekering te voorzien bij trajecten die doorgaan in het buitenland en ter plaatse een persoonlijke verklaring te ondertekenen.

Artikel 10

Geen dienst van Authenti-C, Chris Vleeschouwers is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding. Alles aangeboden door Chris Vleeschouwers is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke- en lichamelijke groei & bewustzijnsontwikkeling. De integratie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant, niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen. 

Artikel 11

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Chris Vleeschouwers, Authenti-C.

Inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden: 08/07/2018.

DutchEnglishSpanish